Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1      VSS Nederland B.V.: importeur, distributeur van camerasystemen voor medische-, industriële-, broadcast- en beveiligingsmarkt.
1.2   Afnemer: de opdrachtgever, een natuurlijk- of rechtspersoon, dan wel een ieder die met VSS Nederland B.V. een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie VSS Nederland B.V. een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3   Partijen: Afnemer en VSS Nederland B.V.
1.4   Rechtsbetrekking: de tussen partijen te sluiten of gesloten overeenkomst, waaronder begrepen daartoe strekkende onderhandelingen, aanbiedingen en opdrachten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
1.5      Product: zaken, alsmede diensten zoals het verrichten van onderhoud, installaties, reparaties en het geven van advies.
 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen VSS Nederland B.V. en de afnemer, van welke aard dan ook, in zijn eigen of in het belang van derden aangegane rechtsbetrekkingen, evenals op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
2.2   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VSS Nederland B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3   Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met VSS Nederland B.V. overeengekomen te worden. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de afnemer geen rechten ontlenen voor toekomstige aanbiedingen en/of overeenkomsten.
2.4   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen
gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
2.5   Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden VSS Nederland B.V. niet, tenzij deze schriftelijk door VSS Nederland B.V. zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat VSS Nederland B.V. een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van VSS Nederland B.V. niet aanvaardt en zijn eigen
voorwaarden van toepassing verklaart, onweersproken laat.
2.6   VSS Nederland B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of op een nader aangegeven datum middels een schriftelijke mededeling op de webpagina’s van VSS Nederland B.V. Indien de afnemer zich niet in de wijzigingen
kan vinden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de gelegenheid schriftelijk tegen de nieuwe voorwaarden bezwaar te maken, waarna de wijziging(en) jegens de afnemer niet van toepassing zijn. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.
 

Artikel 3 Aanbieding en overeenkomst

3.1      Elke door VSS Nederland B.V. gedane aanbieding is steeds vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. Het overzicht van de producten en hun omschrijving die op www.vssnederland.nl terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod.
3.2   De aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de afnemer is verstrekt. De afnemer staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor het doen van een juiste offerte heeft verstrekt.
3.3   Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor VSS Nederland B.V. tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken of diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding voor vervolgorders.
3.4   De overeenkomst komt eerst tot stand indien en voor zover VSS Nederland B.V. de opdracht en/of bestelling van de afnemer schriftelijk jegens de afnemer heeft bevestigd, dan wel, indien schriftelijke bevestiging achterwege is gebleven, door levering van de goederen en diensten door VSS Nederland B.V. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
3.5   Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de afnemer en VSS Nederland B.V. (dan wel door klant ingeschakelde derden), is VSS Nederland B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van VSS Nederland B.V.
3.6   VSS Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om een bestelling en/of order zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.
 

Artikel 4 Monsters, modellen en voorbeelden

4.1        Indien door VSS Nederland B.V. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van indicatie: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
 

Artikel 5 Technische eisen

5.1      Alle technische eisen die door de afnemer aan de te leveren producten worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen vóór het sluiten van de koopovereenkomst door de afnemer nadrukkelijk te worden vermeld.
5.2   Indien de in Nederland te leveren producten buiten Nederland worden gebruikt door de afnemer is VSS Nederland B.V. niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk, indien de geleverde producten niet voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door de wetten of bepalingen van het land waar de producten worden gebruikt en/of geplaatst.
 

Artikel 6 Geheimhouding

6.1        Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Partijen zijn gehouden deze plicht op te leggen aan alle ondergeschikten en derden, die noodzakelijkerwijs daarvan kennis krijgen. Partijen staan er voor in dat deze plicht ook wordt nagekomen.
 

Artikel 7 Levering en deelleveringen

7.1     

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal levering franco geschieden. Voor orders welke € 350,- niet te boven gaan, wordt door VSS Nederland B.V. aan de afnemer een ordertoeslag in rekening gebracht, met een minimum van €12,50.

7.2   VSS Nederland B.V. is gerechtigd producten in gedeelten te leveren. Indien producten in gedeelten worden geleverd, is VSS Nederland B.V. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
7.3   De afnemer is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
7.4   Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn aan VSS Nederland B.V.
7.5   Het risico met betrekking tot de goederen door of in naam van VSS Nederland B.V. verkocht en/of te leveren aan de afnemer gaat op de afnemer over op het moment van inladen van die goederen ten behoeve van het transport naar de afnemer of de door de afnemer aangeduide plaats, behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.
 

Artikel 8 Leveringstermijnen

8.1      Alle door VSS Nederland B.V. genoemde leveringstermijnen, aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn nimmer fatale termijnen.
8.2   Overschrijding van leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, ontbinding, weigering van producten, opschorting van betalingen of anderszins niet-nakoming van enige verplichting zijnerzijds.
8.3   Wijzigingen van of uitbreidingen op te leveren goederen dan wel te leveren diensten, geven VSS Nederland B.V. het recht op aanpassing van genoemde termijnen.
8.4   De door VSS Nederland B.V. opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, tekeningen e.d. in het bezit zijn van VSS Nederland B.V.
 

Artikel 9 Installatie en onderhoud

9.1     

Tenzij anders is overeengekomen, draagt de afnemer zorg voor de deugdelijke installatie en montage van de door VSS Nederland B.V. geleverde producten.

9.2   De afnemer zorgt ervoor, dat hij op de hoogte is van de voor de installatiewerkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.
9.3   De afnemer is verplicht de werkzaamheden zodanig te verrichten dat de installatie voldoet aan de eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die laatste eisen schriftelijk zijn vastgelegd.
9.4   De afnemer vrijwaart VSS Nederland B.V. tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de afnemer en/of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.
9.5   De afnemer is verplicht de geleverde zaken deugdelijk te onderhouden.
9.6   VSS Nederland B.V. is niet verplicht tot het leveren van enige service en/of onderhoud op locatie tenzij anders overeengekomen.
 

Artikel 10 Prijzen en tarieven

10.1      Tenzij anders is overeengekomen luiden alle prijzen in Euro's exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Meerkosten van spoedzendingen op verzoek van de afnemer worden, evenals rembourszendingen, steeds in rekening gebracht. Indien afnemer een andere wijze van vervoer dan door VSS Nederland B.V. bepaald wenst worden eventuele extra kosten aan de afnemer in rekening gebracht.
10.2   In geval van verhoging van een of meer van de factoren die de kostprijs bepalen is VSS Nederland B.V. gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande toepasselijke wettelijke voorschriften, met dien verstande dat ten tijde van de orderbevestiging reeds aan VSS Nederland B.V. bekende toekomstige prijsverhogingen bij die orderbevestiging dienen te worden vermeld.
10.3   VSS Nederland B.V. is gerechtigd te verlangen dat de afnemer zekerheid stelt. VSS Nederland B.V. is voorts gerechtigd, voordat zij met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang zal nemen, vooruit betaling van de afnemer te verlangen.
 

Artikel 11 Betaling

11.1      Betaling geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door VSS Nederland B.V. aan te geven wijze.
11.2   In geval van overschrijding van de onder 11.1 genoemde betalingstermijn is de afnemer van rechtswege in verzuim en is hij een rente van 3 procent over het opeisbare bedrag verschuldigd boven de in Nederland geldende wettelijke rente per maand waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
11.3   Indien VSS Nederland B.V. invorderingsmaatregelen treft tegen de afnemer die in verzuim is, komen de buitengerechtelijke incassokosten, die gesteld worden op     10 % van de totale openstaande vordering, met een minimum van € 125,- ten laste van de afnemer.
11.4   Het is de afnemer niet toegestaan om opeisbare bedragen uit welke hoofde dan ook te verrekenen en/of zijn betalingsverplichting op te schorten.
11.5   In geval van inbeslagname van zaken, aanvraag tot surseance van betaling, faillissementsaanvraag, stillegging, beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen, ontbinding, liquidatie of overname van de onderneming van afnemer zullen vorderingen van VSS Nederland B.V. en de verplichtingen van de afnemer jegens VSS Nederland B.V. onmiddellijk opeisbaar zijn. Indien VSS Nederland B.V. het faillissement van afnemer aanvraagt, is afnemer tevens de dan gemaakte kosten verschuldigd.
 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1      Alle door VSS Nederland B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van VSS Nederland B.V. totdat de afnemer alle verplichtingen uit hoofde van de met VSS Nederland B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.
12.2   Zolang VSS Nederland B.V. nog enige vordering op de afnemer heeft openstaan, is het de afnemer niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij VSS Nederland B.V. daaraan voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven.
12.3   In geval van doorverkoop door de afnemer van (nog) niet geheel betaalde zaken is de afnemer verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van VSS Nederland B.V., al haar rechten ten aanzien van die zaken jegens die derde aan VSS Nederland B.V. over te dragen of te verpanden, zulks naar rato van hetgeen VSS Nederland B.V. alsdan van de afnemer te vorderen heeft.
 

Artikel 13 Reclame

13.1      Eventuele reclames over gekochte producten dienen binnen 8 dagen na aflevering van de producten c.q. voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gedetailleerd aan VSS Nederland B.V. gemeld te worden. De afnemer is verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van VSS Nederland B.V. geleverde zaken onbeschadigd in de originele verpakking te retourneren, zodat VSS Nederland B.V. de gestelde gebreken kan onderzoeken.
13.2   Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op.
13.3   Indien VSS Nederland B.V. na retournering het gebrek vaststelt en de afnemer het gebrek in overeenstemming met artikel 13.1 heeft gemeld zal VSS Nederland B.V. de zaak opnieuw toezenden.
 

Artikel 14 Garantie

14.1      Door VSS Nederland B.V. wordt uitsluitend en alleen garantie verstrekt indien er voor de geleverde producten importeurs-, distributeurs- of fabrieksgarantie is verstrekt.
14.2   Indien op het geleverde product garantie als bedoeld in lid 1 wordt verstrekt heeft de afnemer in geen geval meer garanties dan die waarop VSS Nederland B.V. recht heeft met dien verstande dat de door VSS Nederland B.V. te verstrekken garantie zich beperkt tot een periode van 12 maanden na levering.
14.3   De garantie is niet van toepassing in de navolgende gevallen:
- Indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiende uit onjuiste opslag door de afnemer;
- Indien de schade is te wijten aan onzorgvuldigheid, ondeskundigheid of onjuist gebruik;
- De geleverde producten op een andere wijze of voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze zijn bestemd;
- De afnemer niet deugdelijk heeft gereclameerd;
- De gebreken zijn ontstaan door slijtage;
- De gebreken zijn optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk een gevolg zijn van montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de afnemer.
14.4   Voor garantie komt alleen in aanmerking herstel of reparatie van de goederen. Indien VSS Nederland B.V. van oordeel is dat herstel of reparatie niet mogelijk is, dan is VSS Nederland B.V. gerechtigd de goederen of onderdelen in hun geheel terug te nemen met dienovereenkomstige creditering aan  de afnemer of een product opnieuw te leveren.
 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1      VSS Nederland B.V. is niet aansprakelijkheid voor (gevolg) schade van welke aard of omvang dan ook, ontstaan ten gevolge van een onjuiste opslag, verwerking, (onoordeelkundig) gebruik of toepassing van de afgeleverde zaken. Evenmin is VSS Nederland B.V. aansprakelijk indien de afnemer niet heeft voldaan aan overheidsvoorschriften.
15.2   De aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot de omvang van het bedrag van de  tegenprestatie van afnemer. Bovendien is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor VSS Nederland B.V. zich met betrekking daartoe heeft verzekerd.
15.3   De afnemer vrijwaart VSS Nederland B.V. voor aanspraken van opdrachtgevers en/of afnemers van de afnemer en/of andere derden aan wie de afnemer heeft geleverd en/of verkocht en/of voor plaatsing van de zaken heeft gezorgd.
 

Artikel 16 Overmacht

16.1      Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder verplichting tot voldoening van enige schadevergoeding aan de andere partij.
16.2   Indien VSS Nederland B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 

Artikel 17 Opschorting en Ontbinding

17.1          In geval inbeslagname van zaken, aanvraag tot surseance van betaling, faillissementsaanvraag, stillegging van de bedrijfsactiviteiten, beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de afnemer, ontbinding en/of liquidatie van de onderneming van afnemer en in geval van de benoeming van een bewindvoerder bij afnemer, alsook in geval van ondercuratelestelling of overlijden indien sprake is van een natuurlijk persoon, is VSS Nederland B.V. gerechtigd te harer keuze de nakoming van haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
17.2     Indien VSS Nederland B.V. de overeenkomst buitengerechtelijk heeft ontbonden zijn haar vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien en zolang de afnemer nalatig is in de nakoming van zijn verplichtingen, is VSS Nederland B.V. eveneens gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de voortgang van de levertijd als opgeschort te beschouwen dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
17.3      Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het bepaalde omtrent: "eigendomsvoorbehoud", "toepasselijk recht en geschillen" alsmede "algemeen".
 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1          Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, de wijze van totstandkoming van overeenkomsten, alsmede op de inhoud en de daaruit voortvloeiende uitvoering van die overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2     Alle geschillen - daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van onderhandelingen, aanbiedingen, de wijze van totstandkoming van overeenkomsten, de inhoud en de daaruit voortvloeiende uitvoering van de overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats waar VSS Nederland B.V. gevestigd is.
 

Bekijk de algemene leveringsvoorwaarden als PDF

Terug naar boven

Informatie aanvragen

Menu